Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เปิดเผยข้อมูล OIT

พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ

1. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคน
2. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
3. พัฒนาทักษะการเรียนการสอนในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. พัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งที่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน
5. พัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครูผู้สอน   และผู้บริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานประเมินมาตรฐาน
6. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ

 เป้าประสงค์

1. ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่ที่บริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 15  ปี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔
2. มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะให้เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย
3. นักเรียนร้อยละ 80   มีความเป็นเลิศในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่คารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม
5. นักเรียนร้อยละ 90  มีสุขภาพพลานามัย และมีสมรรถภาพทางกายที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. นักเรียนร้อยละ 90  มีความสามารถด้านการคิด ด้านการทำ มีทักษะในการแก้ปัญหา ด้วยตนเองภายในปี  ๒๕๕๖
7. นักเรียนร้อยละ 90   ปฏิบัติตามคำขวัญของโรงเรียน ที่กล่าวว่า คุณธรรมดี  มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้กีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมวิชาการ "
8. นักเรียนร้อยละ 90  จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียน  อ่านได้  เขียนได้     มีทักษะการคิดคำนวณ
9. นักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ในกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
10. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ  ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น สวยงามมีไฟฟ้าให้แสงสว่าง มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง นักเรียนสามารถใช้ศูนย์การเรียนที่จัดไว้ให้เพื่อเรียนรู้ได้พักผ่อน และสำหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

 

แนะนำผู้บริหาร

สำหรับสมาชิก

ปฎิทินกิจกรรม

loader

ขณะนี้เวลา

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิตผู้เข้าชม

1202880
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
425
3175
3991
1194224
34918
31167
1202880

IP ของคุณ 3.216.28.250
วันที่: 2020-09-29 23:23:46


โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑  กระทรวงศึกษาธิการ
Create by: นายสุรศักดิ์ ทองแท้ ID LINE: bird1810 E-MAIL: bird_1810@hotmail.com