ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่  ๕ ไร่  ๑๖๐ ตารางวา  ประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเรียน  ส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่อื่นๆ ประกอบอาชีพประมง  ลูกจ้างทำงานในบริษัทและโรงงาน แต่ปัจจุบันอาชีพประมงกำลังลดน้อยลง  เนื่องจากปัญหามลภาวะ สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนอยู่ในที่ลุ่ม  น้ำท่วมถึง

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจัดทำเขื่อนกั้นและรั้วป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียน  และอาคารเรียน นอกจากนั้นยังได้เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  สนามโรงเรียน  จึงทำให้บริเวณโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

และจัดสภาพห้องพิเศษให้เอื้อต่อการเรียนและการสอนโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)  สามารถติดต่อได้สะดวกโดยทางรถยนต์

คุณตาแดง  สิทธิไชย  ได้บริจาคที่ดินจำนวน    ไร่  เพื่อก่อสร้างโรงเรียน  โดยมีชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่    พฤษภาคม  ๒๔๘๐  ใช้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลท้ายบ้าน (คลองแสนสุข)

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ป.๔ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕  ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ คุณศรีสมัย  ลัดพลี  ได้มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนอีก  ๑ งาน  ๖๐  ตารางวา และในปี พ.ศ.๒๕๔๔ คุณศรีสมัย  ลัดพลี  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนอีก    ไร่  คิดเป็นมูลค่า  ,๖๐๐,๐๐๐  บาท

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป. ๖ นักเรียนของโรงเรียนคลองแสนสุขได้รับการอบรมให้มีความประพฤติดี  มีความรู้ความสามารถทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม

คำปรัชญาของโรงเรียนที่กล่าวว่า  สุวิชา โน ภวํ โหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ และคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้กีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมวิชาการ